Huisregels


1. Bij iedere ingang  hangen de huisregels. De huisregels gelden gedurende het evenement.

2. Aanwijzingen van organisatie en/of beveiligingspersoneel dienen te allen tijde door bezoekers te worden opgevolgd. Indien de organisatie het noodzakelijk acht, kunnen bezoekers aan fouillering onderworpen worden. Bezoekers die daar niet mee instemmen, kunnen de toegang tot de paviljoens worden ontzegd.

3. Elke bezoeker is verplicht zich bij de ingang, of gedurende het evenement, te kunnen legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, is de organisator bevoegd de bezoeker te weigeren en/of te verwijderen uit het pand. 

4. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, draagt het beveiligingspersoneel betreffende persoon over aan de politie.

5. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht een bezoeker te verwijderen uit het gebouw, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven.

6. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd.

7. Pullen mogen NIET worden meegenomen, deze dient iedereen bij het verlaten van het evenement in te leveren bij bar of uitgang.

8. In het totale gebouw geldt een rookverbod.

9. Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/ of in het in bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Alle soft- en harddrugs worden in beslag genomen. Bij waarneming hiervan zal de politie ingeschakeld worden.

10. Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, drugs, flessen, blikjes glaswerk, wapens, vuurwerk, karren, geluidsapparatuur etc.

11. Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren

12. Toegang tot het evenement alleen voor personen van 18 jaar en ouder.

13. Afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

14. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden, alle bezoekers geven door betreden van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

15.  Het betreden van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.

16. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden zal op de veroorzaker worden verhaald

17. Elke bezoeker dient zich bij aankomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.

18. In omstandigheden waarbij dit regelement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.